• thóng

釋義

 1. 副詞 超過、多出來。

  第1項釋義的用例:

  • 伊三十捅歲。
   I sann-tsa̍p-thóng huè.
   (他三十多歲。)
 2. 動詞 顯露出來。

  第2項釋義的用例:

  • 你內衫的手䘼捅出來矣,緊搝入去。
   Lí lāi-sann ê tshiú-ńg thóng--tshut-lâi--ah, kín khiú--ji̍p-khì.
   (你內衣袖子露出來了,趕快將它拉進去。)

  第2項釋義的近義:

 3. 動詞 啄。

  第3項釋義的用例:

  • 雞仔捅米
   ke-á thóng bí
   (雞啄米)

分類

部首筆畫

手部 - 部首外7畫 - 共10畫

異用字