• nge̍h

釋義

 1. 動詞 被其他物品夾在中間。

  第1項釋義的用例:

  • 我去予電梯門挾佇中央。
   Guá khì hōo tiān-thui mn̂g nge̍h tī tiong-ng.
   (我被電梯門夾在中間。)

又見音

分類

部首筆畫

手部 - 部首外7畫 - 共10畫