• bán

釋義

 1. 動詞 採、拔、摘取。

  第1項釋義的用例:

  • 挽柑仔
   bán kam-á
   (採橘子)
  • 挽喙齒
   bán tshuì-khí
   (拔牙齒)
  • 挽面
   bán-bīn
   (修臉)
 2. 動詞 推動、拉動。

  第2項釋義的用例:

  • 藥仔挽會行上要緊。
   Io̍h-á bán ē kiânn siōng iàu-kín.
   (藥效推得動最要緊。)
 3. 動詞 挽回。

  第3項釋義的用例:

  • 伊欲共𪜶某的心挽倒轉來。
   I beh kā in bóo ê sim bán tò-tńg--lâi.
   (他要挽回他妻子的心。)
 4. 動詞 因為任性使氣而轉身掉頭離開。

  第4項釋義的用例:

  • 伊挽咧就行矣。
   I bán--leh tō kiânn--ah.
   (他轉身掉頭就走了。)
 5. 動詞 留取、節制。

  第5項釋義的用例:

  • 錢愛挽咧用,毋通開了了。
   Tsînn ài bán leh īng, m̄-thang khai-liáu-liáu.
   (錢要節制著用,不要花光光。)
 6. 動詞 硬撐。

  第6項釋義的用例:

  • 若破病愛緊去予醫生看,毋通硬挽。
   Nā phuà-pēnn ài kín khì hōo i-sing khuànn, m̄-thang ngē bán.
   (要是生病了要趕快去看醫生,不要硬撐。)

分類

部首筆畫

手部 - 部首外7畫 - 共10畫