• lín

釋義

 1. 代詞 你們。複數第二人稱代名詞。

  第1項釋義的用例:

  • 恁欲去佗位?
   Lín beh khì tó-uī?
   (你們要去哪裡?)
 2. 代詞 你的。單數第二人稱所有格。

  第2項釋義的用例:

  • 恁老爸等咧就欲來𤆬你轉去。
   Lín lāu-pē tán--leh tō beh lâi tshuā lí tńg--khì.
   (你父親等一下就要來帶你回去。)
 3. 代詞 你們的。第二人稱複數所有格。

  第3項釋義的用例:

  • 恁老師對學生真有耐性。
   Lín lāu-su tuì ha̍k-sing tsin ū nāi-sìng.
   (你們的老師對學生很有耐性。)

分類

部首筆畫

心部 - 部首外6畫 - 共10畫