• tsō

釋義

 1. 量詞 用在大型物體或建築物等的計算單位。

  第1項釋義的用例:

  • 一座山
   tsi̍t tsō suann
   (一座山)
  • 一座城
   tsi̍t tsō siânn
   (一座城)
 2. 量詞 計算席次、座位的單位。

  第2項釋義的用例:

  • 四人座
   sì lâng tsō
   (四人座)

分類

部首筆畫

广部 - 部首外7畫 - 共10畫