• tsha

釋義

 1. 動詞 差別。

  第1項釋義的用例:

  • 差無偌濟。
   Tsha bô guā-tsē.
   (差別不大。)
 2. 形容詞 錯誤、失誤。

  第2項釋義的用例:

  • 跤步踏差啥人無?
   Kha-pōo ta̍h tsha siánn-lâng bô?
   (誰沒有踏錯過步伐?比喻人都會有失誤的時候。)
 3. 形容詞 劣質、不好。

  第3項釋義的用例:

  • 品質差,賣無價。
   Phín-tsit tsha, bē bô kè.
   (品質差,賣不到好價錢。)
 4. 動詞 不足。

  第4項釋義的用例:

  • 猶差偌濟?
   iáu tsha guā-tsē?
   (還差多少?)
  • 猶差五百。
   iáu tsha gōo-pah.
   (還差五百。)
 5. 形容詞 (疾病服藥後有無)起色。

  第5項釋義的用例:

  • 藥仔食了有較差無?
   Io̍h-á tsia̍h liáu ū khah tsha--bô?
   (藥吃了有沒有起色?)
  • 藥仔食落去有較差。
   Io̍h-á tsia̍h--lo̍h-khì ū khah tsha.
   (藥吃了稍微有起色。)

又見音

部首筆畫

工部 - 部首外7畫 - 共10畫