• kau

釋義

 1. 動詞 用彎曲的物品拿取東西。

  第1項釋義的用例:

  • 你去共交落佇眠床跤的物件勾出來。
   Lí khì kā ka-la̍uh tī bîn-tshn̂g-kha ê mi̍h-kiānn kau--tshut-lâi.
   (你去將掉在床底下的東西勾出來。)
 2. 動詞 引誘。

  第2項釋義的用例:

  • 彼个查某真𠢕用目睭共人勾。
   Hit ê tsa-bóo tsin gâu iōng ba̍k-tsiu kā lâng kau.
   (那個女人很會用眼神引誘別人。)
 3. 動詞 圈點、作記號。

  第3項釋義的用例:

  • 你袂曉寫的題目就先勾起來。
   Lí bē-hiáu siá ê tê-bo̍k tō sing kau--khí-lâi.
   (你不會寫的題目先打勾作記號。)

分類

部首筆畫

勹部 - 部首外2畫 - 共4畫