• --hngh

又唸作

  • --hmh

釋義

 1. 嘆詞 表示不屑、憤怒或鄙視的語氣詞。

  第1項釋義的用例:

  • 哼!我才無愛佮你去咧!
   Hngh! Guá tsiah bô ài kah lí khì--leh!
   (哼!我才不要跟你去呢!)
 2. 嘆詞 咦。表疑問的語氣詞。

  第2項釋義的用例:

  • 哼?哪會按呢?
   Hngh? Ná ē án-ne?
   (咦?怎麼會這樣?)

又見音

分類

部首筆畫

口部 - 部首外7畫 - 共10畫