• khàu

釋義

 1. 動詞 因悲傷、痛苦或激動而流淚。

  第1項釋義的用例:

  • 你莫閣哭矣!
   Lí mài koh khàu--ah!
   (你不要再哭了!)

  第1項釋義的近義:

 2. 動詞 訴說困難或難處。

  第2項釋義的用例:

  • 哭無錢
   khàu bô tsînn
   (哭沒錢)

分類

部首筆畫

口部 - 部首外7畫 - 共10畫

詞彙比較

詞彙比較表華語詞目:哭
詞彙 音讀
鹿港偏泉腔 háu
khàu
三峽偏泉腔 háu
khàu
臺北偏泉腔 háu
khàu
宜蘭偏漳腔 háu
khàu
臺南混合腔 háu
khàu
高雄混合腔 háu
khàu
金門偏泉腔 háu
馬公偏泉腔 khàu
háu
新竹偏泉腔 khàu
háu
臺中偏漳腔 khàu
háu