• sīng

釋義

 1. 動詞 寵、溺愛、放縱。

  第1項釋義的用例:

  • 你傷倖囡仔。
   Lí siunn sīng gín-á.
   (你太溺愛小孩。)
  • 倖豬夯灶,倖囝不孝。
   Sīng ti giâ tsàu, sīng kiánn put-hàu.
   (比喻子女要加以管教,不能放縱,否則會變成不孝。)

又見音

部首筆畫

人部 - 部首外8畫 - 共10畫