• hōo

釋義

 1. 動詞 給予。

  第1項釋義的用例:

  • 我予你一个面子,這件代誌就準拄煞。
   Guá hōo lí tsi̍t ê bīn-tsú, tsit kiānn tāi-tsì tō tsún-tú-suah.
   (我給你一個面子,這件事就這樣算了。)
 2. 介詞 被……。

  第2項釋義的用例:

  • 我袂記得寫功課,毋才會予老師罵。
   Guá bē-kì-tit siá kong-khò, m̄-tsiah ē hōo lāu-su mē.
   (我忘了寫作業,所以才會被老師罵。)
 3. 介詞 任由。後加「伊」字而「伊」省略時,則不變調。

  第3項釋義的用例:

  • 予伊去啦!莫插伊。
   Hōo i khì--lah! Mài tshap--i.
   (讓他去啦!別理他。)
 4. 介詞 讓。

  第4項釋義的用例:

  • 你予我考慮一下。
   Lí hōo guá khó-lī--tsi̍t-ē.
   (你讓我考慮一下。)
 5. 動詞後綴。

  第5項釋義的用例:

  • 坐予好
   tsē hōo hó
   (坐好)
  • 食予清氣
   tsia̍h hōo tshing-khì
   (吃得乾淨)

分類

部首筆畫

亅部 - 部首外3畫 - 共4畫

語音差異

語音差異表
語音差異
鹿港偏泉腔 hǒo
三峽偏泉腔 hōo
臺北偏泉腔 hōo
宜蘭偏漳腔 hōo
臺南混合腔 hōo
高雄混合腔 hōo
金門偏泉腔 hōo
馬公偏泉腔 hōo
新竹偏泉腔 hōo
臺中偏漳腔 hōo

異用字