• tìng

釋義

 1. 動詞 合人心意。

  第1項釋義的用例:

  • 做天嘛袂中眾人意。
   Tsò thinn mā bē tìng tsìng-lâng ì.
   (天神也無法做到滿足所有人的願望。)

又見音

分類

部首筆畫

丨部 - 部首外3畫 - 共4畫