• pue
 • pe

釋義

 1. 動詞 鳥蟲利用翅膀在空中往來活動。

  第1項釋義的用例:

  • 鳥仔飛來飛去。
   Tsiáu-á pue lâi pue khì.
   (小鳥飛來飛去。)
 2. 動詞 結束、告吹。

  第2項釋義的用例:

  • 伊佮𪜶女朋友的愛情早就飛去矣。
   I kah in lú-pîng-iú ê ài-tsîng tsá tō pue--khì--ah.
   (他和他的女朋友的戀情早就告吹了。)
 3. 動詞 特指飛機的航行。

  第3項釋義的用例:

  • 這隻飛行機是欲飛美國的。
   Tsit tsiah hue-lîng-ki sī beh pue Bí-kok--ê.
   (這架飛機是要飛美國的。)
 4. 形容詞 不穩定、無法控制的。

  第4項釋義的用例:

  • 伊今仔日講話飛飛。
   I kin-á-ji̍t kóng-uē pue-pue.
   (他今天講話無法控制。)

又見音

分類

部首筆畫

飛部 - 部首外0畫 - 共9畫

語音差異

語音差異表
語音差異
鹿港偏泉腔 per
三峽偏泉腔 per
臺北偏泉腔 pe
宜蘭偏漳腔 pue
臺南混合腔 pue
高雄混合腔 pue
金門偏泉腔 per
馬公偏泉腔 pe
新竹偏泉腔 per
pe
臺中偏漳腔 pue