• khô

釋義

 1. 動詞 擺架子。

  第1項釋義的用例:

  • 伊毋知影咧苛啥物?
   I m̄ tsai-iánn teh khô siánn-mih?
   (不曉得他在擺什麼架子?)
 2. 形容詞 高傲。

  第2項釋義的用例:

  • 伊這个人真苛。
   I tsit ê lâng tsin khô.
   (他這個人很高傲。)

又見音

部首筆畫

艸部 - 部首外5畫 - 共9畫

異用字