• phài

釋義

 1. 動詞 派遣。

  第1項釋義的用例:

  • 派人去收錢。
   Phài lâng khì siu tsînn.
   (派遣人去收錢。)
 2. 名詞 派別、流派。

  第2項釋義的用例:

  • 學派
   ha̍k-phài
   (學派)
  • 黨派
   tóng-phài
   (黨派)
 3. 名詞 樣子、態度、風格。

  第3項釋義的用例:

  • 激大派
   kik-tuā-phài
   (裝派頭、樣子)

部首筆畫

水部 - 部首外6畫 - 共9畫