• sué

釋義

 1. 動詞 洗滌、清潔。

  第1項釋義的用例:

  • 洗跤
   sé kha
   (洗腳)
  • 洗衫
   sé-sann
   (洗衣服)
 2. 動詞 淘洗、沖洗。

  第2項釋義的用例:

  • 洗金仔
   sé-kim-á
   (淘洗金沙)
  • 洗相片
   sé siòng-phìnn
   (洗照片)
 3. 動詞 婦女行經。

  第3項釋義的用例:

  • 頂個月月經無來洗。
   Tíng kò gue̍h gue̍h-king bô lâi-sé.
   (上個月月經沒有來。)
 4. 動詞 譏諷。

  第4項釋義的用例:

  • 定定用話共我洗。
   Tiānn-tiānn īng uē kā guá sé.
   (常常用言語譏諷我。)

分類

部首筆畫

水部 - 部首外6畫 - 共9畫

語音差異

語音差異表
語音差異
鹿港偏泉腔 sué
三峽偏泉腔 seré
臺北偏泉腔 sué
宜蘭偏漳腔
臺南混合腔
高雄混合腔
金門偏泉腔 sué
馬公偏泉腔 sué
新竹偏泉腔 sué
臺中偏漳腔