• a̍h

又唸作

  • ia̍h

釋義

 1. 副詞 何必、何須、哪。反問語,表示疑問。

  第1項釋義的用例:

  • 你曷使講彼號話?
   Lí a̍h-sái kóng hit-lō uē?
   (你何須說那種話?)
  • 你曷著按呢做?
   Lí a̍h-tio̍h án-ne tsò?
   (你何必這樣做?)
 2. 副詞 表示強調的語氣。

  第2項釋義的用例:

  • 這種代誌你曷敢做?
   Tsit tsióng tāi-tsì lí a̍h kánn tsò?
   (這種事情你也敢做?)
  • 這曷著講?
   Tse a̍h-tio̍h kóng?
   (這還用說?)

分類

部首筆畫

曰部 - 部首外5畫 - 共9畫

異用字