• àn

釋義

 1. 動詞 估計、預估。

  第1項釋義的用例:

  • 你按幾桌?
   Lí àn kuí toh?
   (你預估宴席桌數要幾桌?)
 2. 介詞 自、從。

  第2項釋義的用例:

  • 你按佗位來?
   Lí àn tó-uī lâi?
   (你從哪裡來?)
 3. 動詞 依照,比照。

  第3項釋義的用例:

  • 一切攏愛按阮的規矩來行才會使。
   It-tshè lóng ài àn guán ê kui-kí lâi kiânn tsiah ē-sái.
   (一切都必須按照我們的規定來做才可以。)

又見音

部首筆畫

手部 - 部首外6畫 - 共9畫