• hong

釋義

 1. 動詞 將東西的開口密合起來。

  第1項釋義的用例:

  • 袋仔喙愛封起來,餅才袂潤去。
   Tē-á-tshuì ài hong--khí-lâi, piánn tsiah bē jūn--khì.
   (袋口必須密合住,餅乾才不會潮溼。)
 2. 動詞 授予土地、爵位、官位、名號等頭銜。

  第2項釋義的用例:

  • 伊共家己封做鴨母王。
   I kā ka-kī hong-tsò ah-bó-ông.
   (他自封為鴨母王。)
 3. 名詞 燜煮食材的料理方法。

  第3項釋義的用例:

  • 封肉
   hong-bah
   (燜燒肉)
  • 苦瓜封
   khóo-kue-hong
   (燜燒苦瓜)
 4. 動詞 法院下令禁止出入。

  第4項釋義的用例:

  • 查封
   tshâ-hong
   (查封)

又見音

部首筆畫

寸部 - 部首外6畫 - 共9畫