• phín

釋義

 1. 名詞 指人的格調與德性。

  第1項釋義的用例:

  • 人品
   jîn-phín
   (人的品格)
  • 有品
   ū-phín
   (有品格)
  • 無品
   bô-phín
   (沒格調、沒水準)
 2. 動詞 約定、議定。

  第2項釋義的用例:

  • 逐家先品好,等咧輸的人袂使起呸面。
   Ta̍k-ke sing phín hó, tán--leh su ê lâng bē-sái khí-phuì-bīn.
   (大家先說好,等一下輸的人不能翻臉。)
 3. 動詞 誇耀、吹捧。

  第3項釋義的用例:

  • 明明腹內無膏,閣愛品伊學問偌飽拄偌飽。
   Bîng-bîng pak-lāi bô ko, koh ài phín i ha̍k-būn guā pá tú guā pá.
   (明明胸無點墨,還愛誇耀他學問多麼好。)
 4. 名詞 某一類東西的總稱。

  第4項釋義的用例:

  • 作品
   tsok-phín
   (作品)
  • 商品
   siong-phín
   (商品)
 5. 名詞 等級。

  第5項釋義的用例:

  • 一品官
   it phín kuann
   (一品官)
  • 二品碗公
   jī phín uánn-kong
   (中型碗公)

分類

部首筆畫

口部 - 部首外6畫 - 共9畫