• tshim

釋義

 1. 動詞 非法破壞別人的權益。

  第1項釋義的用例:

  • 伊起彼間厝,去侵著別人的地界。
   I khí hit king tshù, khì tshim-tio̍h pa̍t-lâng ê tē-kài.
   (他蓋那間房子,侵占到別人的地界。)
 2. 動詞 非法盜用別人的財物。

  第2項釋義的用例:

  • 伊侵頭家的錢才會予頭家刣頭。
   I tshim thâu-ke ê tsînn tsiah ē hōo thâu-ke thâi-thâu.
   (他侵取老闆的錢才會被老闆炒魷魚。)

分類

部首筆畫

人部 - 部首外7畫 - 共9畫