• ki

釋義

 1. 名詞 人或動物的手腳。

  第1項釋義的用例:

  • 四肢無力
   sù-ki bô-la̍t
   (四肢無力)

  第1項釋義的近義:

 2. 量詞 計算人體或動物四肢及手指、腳趾的單位。

  第2項釋義的用例:

  • 一肢手
   tsi̍t ki tshiú
   (一隻手)
  • 一肢跤
   tsi̍t ki kha
   (一隻腳)
  • 兩肢指頭仔
   nn̄g ki tsíng-thâu-á
   (兩隻手指頭)
  • 一肢跤指頭仔
   tsi̍t ki kha-tsíng-thâu-á
   (一隻腳趾頭)

分類

部首筆畫

肉部 - 部首外4畫 - 共8畫