• --ê

釋義

 1. 助詞 置於詞尾或句尾,表示狀態或加強語氣的助詞。

  第1項釋義的用例:

  • 這是好的,彼是歹的。
   Tse sī hó--ê, he sī pháinn--ê.
   (這是好的,那是壞的。)
  • 我足受氣的。
   Guá tsiok siū-khì--ê.
   (我真生氣。)
 2. 助詞 置於詞尾,用以稱呼某種身份地位的人,或特定的對象。

  第2項釋義的用例:

  • 賣菜的
   bē-tshài--ê
   (賣菜的人)
  • 王的
   Ông--ê
   (老王)
  • 董的
   táng--ê
   (董事長)
 3. 形容詞後綴。

  第3項釋義的用例:

  • 花是紅的。
   Hue sī âng--ê.
   (花是紅色的。)
  • 草是青的。
   Tsháu sī tshenn--ê.
   (草是青色的。)
 4. 連接修飾語與省略的被修飾語,用以表示屬性。

  第4項釋義的用例:

  • 你想會著的攏記落來。
   Lí siūnn ē tio̍h--ê lóng kì--lo̍h-lâi.
   (你想得到的都記下來。)

又見音

分類

部首筆畫

白部 - 部首外3畫 - 共8畫