• tong

釋義

 1. 方位詞 方位名,與「西」相對。

  第1項釋義的用例:

  • 遠東
   Uán-tong
   (歐美稱呼亞洲東部各國)

  第1項釋義的反義:

 2. 名詞 主人。

  第2項釋義的用例:

  • 股東
   kóo-tong
   (股東)
 3. 動詞 向贏錢的賭徒抽取一部分的利益給提供賭博場所的人。

  第3項釋義的用例:

  • 東掛跋,死較快活。
   Tong kuà pua̍h, sí khah khuìnn-ua̍h.
   (東家設賭場抽頭謀利,有時也得湊一腳加入賭局,最後還是為賭所害,甚至生不如死。)
  • 伊開筊間靠東筊賺食。
   I khui kiáu-king khò tong-kiáu tsuán-tsia̍h.
   (他開賭場靠當東家賺錢。)

又見音

分類

部首筆畫

木部 - 部首外4畫 - 共8畫