• hòng

釋義

 1. 動詞 發出、釋出。

  第1項釋義的用例:

  • 開放
   khai-hòng
   (開放)
  • 放送
   hòng-sàng
   (廣播)
 2. 動詞 不受拘束、放任。

  第2項釋義的用例:

  • 放放
   hòng-hòng
   (散漫馬虎)
  • 放蕩
   hòng-tōng
   (放蕩)
 3. 動詞 放下、安置。

  第3項釋義的用例:

  • 放心
   hòng-sim
   (放心)
 4. 動詞 捨棄、拋除。

  第4項釋義的用例:

  • 放棄
   hòng-khì
   (放棄)
 5. 動詞 使變大。

  第5項釋義的用例:

  • 放大
   hòng-tuā
   (放大)

又見音

分類

部首筆畫

攴部 - 部首外4畫 - 共8畫