• sîn

釋義

 1. 動詞 接受、承接。

  第1項釋義的用例:

  • 用雙手承雨水。
   Iōng siang-tshiú sîn hōo-tsuí.
   (用雙手承接雨水。)
  • 承球
   sîn kiû
   (接球)
 2. 動詞 接續。

  第2項釋義的用例:

  • 承話尾
   sîn uē-bué
   (接話尾)
 3. 動詞 買受。

  第3項釋義的用例:

  • 承一間雜貨仔店來做。
   Sîn tsi̍t king tsa̍p-huè-á-tiàm lâi tsò.
   (頂一家雜貨店來經營。)

又見音

部首筆畫

手部 - 部首外4畫 - 共8畫