• liām

釋義

 1. 動詞 因為想念而提起。

  第1項釋義的用例:

  • 恁老母拄咧念你。
   Lín lāu-bú tú teh liām--lí.
   (你媽媽正想到你而提起你。)
 2. 名詞 看法。

  第2項釋義的用例:

  • 觀念
   kuan-liām
   (觀念)
  • 概念
   kài-liām
   (概念)
 3. 名詞 思念、掛念。

  第3項釋義的用例:

  • 紀念
   kì-liām
   (紀念)
  • 思念
   su-liām
   (思念)
  • 帶念
   tài-liām
   (體會、顧念)
 4. 動詞 誦讀。

  第4項釋義的用例:

  • 念經
   liām-king
   (念經)

部首筆畫

心部 - 部首外4畫 - 共8畫