• tiānn

釋義

 1. 動詞 停止、不動。

  第1項釋義的用例:

  • 心臟強欲定去。
   Sim-tsōng kiōng-beh tiānn--khì.
   (心臟快要停止了。)

  第1項釋義的近義:

 2. 形容詞 平靜、安定、穏定。

  第2項釋義的用例:

  • 湧較定矣。
   Íng khah tiānn--ah.
   (海浪比較平靜了。)
  • 心頭掠予定
   sim-thâu lia̍h hōo tiānn
   (不三心二意)
 3. 形容詞 確定。

  第3項釋義的用例:

  • 講予定
   kóng hōo tiānn
   (約定好)
 4. 名詞 指婚姻中預約的信物或聘禮。

  第4項釋義的用例:

  • 送定
   sàng-tiānn
   (下聘禮)
  • 退定
   thè-tiānn
   (退聘禮,表示退婚。)
 5. 動詞 預定、訂購。

  第5項釋義的用例:

  • 定貨
   tiānn-huè
   (定貨)

又見音

部首筆畫

宀部 - 部首外5畫 - 共8畫