• hoo

釋義

 1. 動詞 發出、吐出。

  第1項釋義的用例:

  • 呼音
   hoo-im
   (呼音)
  • 呼吸
   hoo-khip
   (呼吸)
 2. 動詞 口頭上說的約定。

  第2項釋義的用例:

  • 用呼的無準算。
   Iōng hoo--ê bô tsún-sǹg.
   (口頭上說的不算數。)
  • 照呼照行
   tsiàu-hoo-tsiàu-kiânn
   (怎麼說就怎麼做)

又見音

分類

部首筆畫

口部 - 部首外5畫 - 共8畫