• tshan

釋義

 1. 動詞 呻吟。

  第1項釋義的用例:

  • 大聲呻
   tuā-siann tshan
   (大聲呻吟)
 2. 動詞 叫喊、叫苦。

  第2項釋義的用例:

  • 哭呻
   khàu-tshan
   (哭叫)
 3. 動詞 訴苦、發牢騷。

  第3項釋義的用例:

  • 你真𠢕呻。
   Lí tsin gâu tshan.
   (你真會發牢騷。)
 4. 動詞 嗤嗤的聲響。

  第4項釋義的用例:

  • 茶鈷咧呻矣,你緊去共火關起來。
   Tê-kóo teh tshan--ah, lí kín khì kā hué kuainn--khí-lâi.
   (茶壺在叫了,你快去將爐火關起來。)

又見音

分類

部首筆畫

口部 - 部首外5畫 - 共8畫