• kah

釋義

 1. 連詞 和、及、與、跟。

  第1項釋義的用例:

  • 我欲佮伊來去看電影。
   Guá beh kah i lâi-khì khuànn tiān-iánn.
   (我要跟他去看電影。)

  第1項釋義的近義:

 2. 動詞 搭配。

  第2項釋義的用例:

  • 食魚食肉,也著菜佮。
   Tsia̍h hî tsia̍h bah, iā tio̍h tshài kah.
   (吃多了大魚大肉,也得要搭配一些蔬菜。)
 3. 動詞 附帶。

  第3項釋義的用例:

  • 頭家!佮兩枝蔥仔好無?
   Thâu-ke! Kah nn̄g ki tshang-á hó--bô?
   (老闆!附送兩根蔥好嗎?)
 4. 動詞 適合、相合。

  第4項釋義的用例:

  • 佮意
   kah-ì
   (喜歡)
  • 佮喙
   kah-tshuì
   (合口味)

又見音

分類

部首筆畫

人部 - 部首外6畫 - 共8畫

異用字