• jiàu
 • liàu

釋義

 1. 動詞 搔癢。

  第1項釋義的用例:

  • 愈抓愈癢。
   Jú jiàu jú tsiūnn.
   (愈抓愈癢。)
 2. 動詞 用指甲或爪子刮。

  第2項釋義的用例:

  • 面予貓仔抓著。
   Bīn hōo niau-á jiàu--tio̍h.
   (臉被貓咪抓傷。)

分類

部首筆畫

手部 - 部首外4畫 - 共7畫

語音差異

語音差異表
語音差異
鹿港偏泉腔 liàu
三峽偏泉腔 jiàu
臺北偏泉腔 niàu
宜蘭偏漳腔 jiàu
臺南混合腔 jiàu
高雄混合腔 jiàu
金門偏泉腔 liàu
馬公偏泉腔 jiàu
新竹偏泉腔 liàu
ngiàu
臺中偏漳腔 jiàu
giàu

異用字