• ke̍h

釋義

 1. 動詞 阻礙。

  第1項釋義的用例:

  • 你莫佇遐扴跤扴手。
   Lí mài tī hia ke̍h kha ke̍h tshiú.
   (你不要在那邊礙手礙腳。)
 2. 動詞 不合、相違背、不協調。

  第2項釋義的用例:

  • 我佮伊定定相扴。
   Guá kah i tiānn-tiānn sio-ke̍h.
   (我和他常常意見相違逆。)
  • 扴味
   ke̍h-bī
   (味道不合)

分類

部首筆畫

手部 - 部首外4畫 - 共7畫