• ngiú

釋義

 1. 動詞 扭動、轉動。扭動腰身。

  第1項釋義的用例:

  • 彼个鳳陽婆誠𠢕扭尻川仔花。
   Hit ê Hōng-iông-pô tsiânn gâu ngiú kha-tshng-á-hue.
   (那位鳳陽婆很會扭屁股。)
  • 扭來扭去
   ngiú lâi ngiú khì
   (身體扭來扭去)

又見音

分類

部首筆畫

手部 - 部首外4畫 - 共7畫