• hîng

釋義

 1. 名詞 樣子、模樣、形狀。

  第1項釋義的用例:

  • 這種餅哪會做這形的。
   Tsit tsióng piánn ná ē tsò tsit hîng--ê.
   (這種餅怎麼會做成那種形狀。)
  • 地形
   tē-hîng
   (地形)
 2. 名詞 情勢。

  第2項釋義的用例:

  • 形勢
   hîng-sè
   (形勢)
  • 情形
   tsîng-hîng
   (情形)
 3. 動詞 描繪。

  第3項釋義的用例:

  • 形容
   hîng-iông
   (形容)
 4. 動詞 逐漸現出。

  第4項釋義的用例:

  • 形成
   hîng-sîng
   (形成)

分類

部首筆畫

彡部 - 部首外4畫 - 共7畫