• phut

釋義

 1. 動詞 用刀子砍。

  第1項釋義的用例:

  • 刜樹仔
   phut tshiū-á
   (砍樹)

  第1項釋義的近義:

 2. 動詞 不計後果地胡亂做事或隨意揮霍。

  第2項釋義的用例:

  • 烏白刜
   oo-pe̍h phut
   (亂做一通)
  • 𪜶老爸放予伊的財產,伊無幾年就刜了了矣。
   In lāu-pē pàng hōo--i ê tsâi-sán, i bô kuí nî tō phut-liáu-liáu--ah.
   (他老爸留給他的財產,他沒幾年就揮霍光了。)

  第2項釋義的近義:

分類

部首筆畫

刀部 - 部首外5畫 - 共7畫