• tham

釋義

 1. 動詞 伸出去。

  第1項釋義的用例:

  • 咱佇車裡共頭殼探出去真危險。
   Lán tī tshia--lí kā thâu-khak tham--tshut-khì tsin guî-hiám.
   (我們坐在車子裡面把頭伸出去很危險。)

  第1項釋義的近義:

  第1項釋義的反義:

 2. 動詞 伸手去搆。

  第2項釋義的用例:

  • 伊手探出去欲挽牆圍仔邊的荔枝。
   I tshiú tham tshut-khì beh bán tshiûnn-uî-á-pinn ê nāi-tsi.
   (他伸手去搆想摘圍牆邊的荔枝。)

  第2項釋義的近義:

 3. 動詞 超出、越界。

  第3項釋義的用例:

  • 恁厝起甲按呢會去探著人的路。
   Lín tshù khí kah án-ne ē khì tham-tio̍h lâng ê lōo.
   (你們房子蓋成這個樣子會越界侵占到行人的道路。)

又見音

分類

部首筆畫

手部 - 部首外8畫 - 共11畫