• tsāi

釋義

 1. 介詞 引介時間、地點或事情的範圍。

  第1項釋義的用例:

  • 算在內
   sǹg-tsāi-lāi
   (算在裡面)
 2. 形容詞 穩。指東西穩固或人穩重。

  第2項釋義的用例:

  • 坐較在咧。
   Tsē khah tsāi--leh.
   (坐穩一點。)
  • 在膽
   tsāi-tánn
   (有膽量)

  第2項釋義的近義:

 3. 介詞 任憑。

  第3項釋義的用例:

  • 在你去啦!
   Tsāi lí khì--lah!
   (隨你去啦!)

  第3項釋義的近義:

 4. 介詞 對於、根據。

  第4項釋義的用例:

  • 在你的看法是按怎?
   Tsāi lí ê khuànn-huat sī án-tsuánn?
   (就你的看法如何?)
 5. 動詞 成熟。

  第5項釋義的用例:

  • 番薯大猶未在,慢且收。
   Han-tsî tuā iáu-buē tsāi, bān-tshiánn siu.
   (番薯還沒成熟,暫不收成。)
  • 人若大到在矣就免食轉骨的補藥矣。
   Lâng nā tuā kàu tsāi--ah tō bián tsia̍h tńg-kut ê póo-io̍h--ah.
   (人若長大成熟就不用吃轉骨的補藥了。)

分類

部首筆畫

土部 - 部首外3畫 - 共6畫