• ha̍h

釋義

 1. 動詞 契合。

  第1項釋義的用例:

  • 𪜶兩个個性會合。
   In nn̄g ê kò-sìng ē ha̍h.
   (他們兩個個性合得來。)

  第1項釋義的近義:

 2. 動詞 符合、吻合。

  第2項釋義的用例:

  • 鞋仔無合跤。
   Ê-á bô ha̍h kha.
   (鞋子不合腳。)
  • 這領衫合你穿。
   Tsit niá sann ha̍h lí tshīng.
   (這件衣服適合你穿。)
 3. 動詞 適合、協調。

  第3項釋義的用例:

  • 這兩色配做伙無合。
   Tsit nn̄g sik phuè tsò-hué bô ha̍h.
   (這兩種顏色不搭調。)
 4. 動詞 中意。

  第4項釋義的用例:

  • 這个禮物有合伊的意。
   Tsit ê lé-bu̍t ū ha̍h i ê ì.
   (這個禮物他中意。)

又見音

分類

部首筆畫

口部 - 部首外3畫 - 共6畫