• táinn

釋義

 1. 動詞 用刀砍斷。

  第1項釋義的用例:

  • 刐甘蔗
   táinn kam-tsià
   (砍甘蔗)

  第1項釋義的近義:

 2. 動詞 撈、勒索。是比較粗俗的用法。

  第2項釋義的用例:

  • 你今仔日刐偌濟?
   Lí kin-á-ji̍t táinn guā-tsē?
   (你今天撈了多少?)
 3. 動詞 騙取。是比較粗俗的用法。

  第3項釋義的用例:

  • 伊予人刐一千箍去。
   I hōo lâng táinn tsi̍t-tshing khoo--khì.
   (他被騙了一千塊。)

  第3項釋義的近義:

分類

部首筆畫

刀部 - 部首外4畫 - 共6畫

語音差異

語音差異表
語音差異
臺北偏泉腔 táinn
金門偏泉腔 táinn
馬公偏泉腔 tán