• kāng

釋義

 1. 介詞 跟、向。

  第1項釋義的用例:

  • 彼項代誌伊共我講矣。
   Hit hāng tāi-tsì i kāng guá kóng--ah.
   (那件事情他跟我說了。)

  第1項釋義的近義:

 2. 動詞 作弄、捉弄。

  第2項釋義的用例:

  • 你莫去共伊。
   Lí mài khì kāng--i.
   (你不要去捉弄他。)

  第2項釋義的近義:

又見音

分類

部首筆畫

八部 - 部首外4畫 - 共6畫