• tsiah

釋義

 1. 副詞 方、始。

  第1項釋義的用例:

  • 這馬我才知影伊是騙我的。
   Tsit-má guá tsiah tsai-iánn i sī phiàn--guá--ê.
   (現在我才知道他是騙我的。)
 2. 副詞 只有。

  第2項釋義的用例:

  • 伊才十七歲爾爾,袂使啉酒。
   I tsiah tsa̍p-tshit huè niā-niā, bē-sái lim tsiú.
   (他才十七歲而已,不能喝酒。)
 3. 副詞 表強調的語氣。

  第3項釋義的用例:

  • 我才無欲相信你講的話!
   Guá tsiah bô beh siong-sìn lí kóng ê uē!
   (我才不相信你說的話!)
 4. 副詞 再。表示接續在另一動作之後。

  第4項釋義的用例:

  • 後擺我才共你講。
   Āu-pái guá tsiah kā lí kóng.
   (以後我再告訴你。)
  • 電影看煞才來去食飯。
   Tiān-iánn khuànn-suah tsiah lâi-khì tsia̍h-pn̄g.
   (電影看完再去吃飯。)

  第4項釋義的近義:

又見音

分類

部首筆畫

手部 - 部首外0畫 - 共3畫