• hua̍h

釋義

 1. 動詞 跨越。

  第1項釋義的用例:

  • 彼條溝仔真狹,你一下伐就會過。
   Hit tiâu kau-á tsin e̍h, lí tsi̍t-ē hua̍h tō ē kuè.
   (那條水溝很窄,你一跨就過得去。)
 2. 動詞 邁開步伐地走。

  第2項釋義的用例:

  • 你閣伐幾步仔就到矣。
   Lí koh hua̍h kuí-pōo-á tō kàu--ah.
   (你再跨大步走幾步就到了。)
 3. 名詞 腳步。

  第3項釋義的用例:

  • 你做你大伐行,攏無欲等我!
   Lí tsò lí tuā hua̍h kiânn, lóng bô beh tán--guá!
   (你只顧自己大步走,都不等我!)
 4. 量詞 計算步伐的單位。

  第4項釋義的用例:

  • 你閣行幾伐仔就會當看著公車牌仔矣。
   Lí koh kiânn--kuí-hua̍h-á tō ē-tàng khuànn-tio̍h kong-tshia-pâi-á--ah.
   (你再走幾步就可以看到公車站牌了。)

又見音

分類

部首筆畫

人部 - 部首外4畫 - 共6畫

詞彙比較

詞彙比較表華語詞目:大步跨過
詞彙 音讀
鹿港偏泉腔 hua̍h
三峽偏泉腔 huā
臺北偏泉腔 hua̍h
宜蘭偏漳腔 huā
臺南混合腔 hua̍h
高雄混合腔 hua̍h
金門偏泉腔 hua̍h
馬公偏泉腔 hua̍h
新竹偏泉腔 hua̍h
臺中偏漳腔 hua̍h