• i

釋義

 1. 代詞 他、她、牠、它。第三人稱的單數代名詞。

  第1項釋義的用例:

  • 伊是啥人?
   I sī siánn-lâng?
   (他是誰?)
  • 講予伊知。
   Kóng hōo i tsai.
   (告訴他讓他知道。)

分類

部首筆畫

人部 - 部首外4畫 - 共6畫

詞彙比較

詞彙比較表華語詞目:他
詞彙 音讀
鹿港偏泉腔 i
三峽偏泉腔 i
臺北偏泉腔 i
宜蘭偏漳腔 i
臺南混合腔 i
高雄混合腔 i
金門偏泉腔 ī
馬公偏泉腔 i
新竹偏泉腔 i
臺中偏漳腔 ī