hái-kat-lá

  • hái-kat-lá

釋義

  1. 西裝頭。源自日語ハイカラ/ハイーカラ(haikara/haiikara)。

附錄