• kah

釋義

 1. 動詞 到。表示抵達某個地點、時間或狀態。

  第1項釋義的用例:

  • 等甲彼一工就袂赴矣。
   Tán kah hit tsi̍t kang tō bē-hù--ah.
   (等到那一天就來不及了。)
 2. 副詞 到……的地步。表示所達到的結果或程度。

  第2項釋義的用例:

  • 我的腹肚疼甲欲死。
   Guá ê pak-tóo thiànn kah beh-sí.
   (我的肚子痛得要死。)
 3. 連詞 既然,表示事情的前提。

  第3項釋義的用例:

  • 你甲毋答應,阮只好揣別人。
   Lí kah m̄ tah-ìng, guán tsí-hó tshuē pa̍t-lâng.
   (既然你不答應,我們只好找別人。)
 4. 疑問詞 哪會、怎麼會、怎麼可能,用於反詰。

  第4項釋義的用例:

  • 甲遐衰,會去拄著這款代誌?
   Kah hiah sue, ē khì tú-tio̍h tsit khuán tāi-tsì?
   (哪那麼倒楣,會遇到這種事?)

又見音

分類

部首筆畫

田部 - 部首外0畫 - 共5畫

異用字

 • 𢓜