• īng

釋義

 1. 動詞 使用、施行。

  第1項釋義的用例:

  • 伊共我的電腦用歹去矣。
   I kā guá ê tiān-náu īng pháinn--khì--ah.
   (他把我的電腦用壞了。)
 2. 動詞 花錢。

  第2項釋義的用例:

  • 伊用錢誠傷重。
   I īng tsînn tsiânn siong-tiōng.
   (他花錢很兇。)
 3. 動詞 進食、吃喝。

  第3項釋義的用例:

  • 請用茶。
   Tshiánn īng tê.
   (請用茶。)
 4. 助詞 表示行為的方式。

  第4項釋義的用例:

  • 用行的
   īng kiânn--ê
   (步行)
 5. 介詞 表示憑藉。

  第5項釋義的用例:

  • 用手提
   īng tshiú the̍h
   (用手拿)
  • 用水洗
   īng tsuí sé
   (水洗)
 6. 動詞 差使、使喚。

  第6項釋義的用例:

  • 差用
   tshe-īng
   (差遣)
 7. 熟語 「有路用」(ū-lōo-īng)指有用,「無路用」(bô-lōo-īng)指沒有用。

又見音

分類

部首筆畫

用部 - 部首外0畫 - 共5畫