• senn
 • sinn

釋義

 1. 動詞 生育、生產。

  第1項釋義的用例:

  • 生囡仔
   senn gín-á
   (生小孩)
 2. 動詞 長成。

  第2項釋義的用例:

  • 𪜶兩个生做誠成。
   In nn̄g ê senn-tsò tsiânn sîng.
   (他們兩個長得很像。)
 3. 動詞 發、生長。

  第3項釋義的用例:

  • 草仔緊薅薅咧,才袂生甲滿四界。
   Tsháu-á kín khau-khau--leh, tsiah bē senn kah muá-sì-kè.
   (小草快點除一除,才不會長得到處都是。)
 4. 動詞 產生。

  第4項釋義的用例:

  • 生利息
   senn lī-sik
   (生利息)
 5. 名詞 誕辰,接在神佛名號之後表示神佛的生日。

  第5項釋義的用例:

  • 媽祖生
   Má-tsóo-senn
   (媽祖誕辰)
  • 天公生
   Thinn-kong-senn
   (天帝誕辰)
 6. 名詞 長相。

  第6項釋義的用例:

  • 鐵骨仔生
   thih-kut-á-senn
   (長相瘦骨嶙峋)
 7. 形容詞 活著。

  第7項釋義的用例:

  • 毋知生抑死。
   M̄ tsai senn ia̍h sí.
   (不知生還死。)
 8. 動詞 憑空弄來。

  第8項釋義的用例:

  • 半暝三更我欲佗生三十萬予你?
   Puànn-mê sann-kenn guá beh toh senn sann-tsa̍p bān hōo--lí?
   (半夜三更我哪裡弄來三十萬給你?)

反義

又見音

分類

部首筆畫

生部 - 部首外0畫 - 共5畫

語音差異

語音差異表
語音差異
鹿港偏泉腔 sinn
三峽偏泉腔 sinn
臺北偏泉腔 sinn
宜蘭偏漳腔 senn
臺南混合腔 senn
高雄混合腔 senn
金門偏泉腔 sinn
馬公偏泉腔 sinn
新竹偏泉腔 sinn
臺中偏漳腔 senn