• kháu

釋義

 1. 名詞 指人的嘴巴。

 2. 名詞 出入的要道。

  第2項釋義的用例:

  • 店門口
   tiàm mn̂g-kháu
   (商店門口)
 3. 量詞 計算器物的單位。

  第3項釋義的用例:

  • 一口井
   tsi̍t kháu tsénn
   (一口井)
  • 一口劍
   tsi̍t kháu kiàm
   (一把劍)
 4. 量詞 計算人數的單位。特指家庭的人口。

  第4項釋義的用例:

  • 一家口
   tsi̍t ke-kháu
   (一家人)
 5. 量詞 計算戶口的單位。

  第5項釋義的用例:

  • 一口灶
   tsi̍t kháu-tsàu
   (一戶)

又見音

分類

部首筆畫

口部 - 部首外0畫 - 共3畫