• giâ

釋義

 1. 動詞 扛。以肩舉物。

  第1項釋義的用例:

  • 夯貨
   giâ huè
   (抬貨)
 2. 動詞 發作。

  第2項釋義的用例:

  • 我胃疼閣夯起來矣。
   Guá uī thiànn koh giâ--khí-lâi--ah.
   (我胃痛又發作了。)
  • 性地夯起來
   sìng-tē giâ--khí-lâi
   (脾氣發作起來)
 3. 動詞 漲、上昇。

  第3項釋義的用例:

  • 風颱過了後,菜價攏夯起來。
   Hong-thai kuè liáu-āu, tshài-kè lóng giâ--khí-lâi.
   (颱風過後,菜價都上漲了。)

分類

部首筆畫

大部 - 部首外2畫 - 共5畫

詞彙比較

詞彙比較表華語詞目:舉
詞彙 音讀
鹿港偏泉腔 giâ
gia̍h
三峽偏泉腔 giâ
臺北偏泉腔 giâ
宜蘭偏漳腔 giâ
臺南混合腔 giâ
高雄混合腔 giâ
金門偏泉腔 kiâ
馬公偏泉腔 gia̍h
新竹偏泉腔 gia̍h
臺中偏漳腔 giâ